Quay lại

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của MBS cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 13h30 Thứ Ba ngày 26/03/2019

2. Địa điểm: Khách sạn Hà Nội Daewoo, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

3. Nội dung chính của Đại hội

  • Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019;
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2018;
  • Các Tờ trình về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB;  Chuyển niêm yết cổ phiếu MBS sang Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và cho phép nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không chào mua công khai; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của MBS có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại 17h ngày 21/02/2019.

5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: www.mbs.com.vn

6. Các vấn đề khác

  • Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
  • Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
  • Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

 

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Phòng Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.37262600 (Số máy lẻ: 3900/3911) - Fax: 024.37621857

 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của MBS.

Trân trọng!

                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                CHỦ TỊCH

 

 

                                                 Lê Quốc Minh

Đính kèm:

1. Thư mời họp

2. Chương trình họp ĐHCĐ 2019

3. Quy định về ủy quyền tham dự cuộc họp

4. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp

5. Xác nhận tham dự cuộc họp

6. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019

7. Báo cáo của HĐQT

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát

9. Báo cáo của Ban Điều hành

10. Báo cáo quản trị công ty 2018

11. Báo cáo tài chính kiểm toán 2018

12. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận 

13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

14. Tờ trình tăng vốn điều lệ

15. Tờ trình chuyển sàn

16. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS

17. Mẫu Phiếu biểu quyết

Others

View More
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, a member of MB Group
Về đầu trang