Quay lại

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) công bố nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2018

3. Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2018

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang