Quay lại

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của MBS cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 Thứ Sáu ngày 20/04/2018

2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

3. Nội dung chính của Đại hội

 • Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017;
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023;
 • Các Tờ trình về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2017, kế hoạch năm 2018; Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 • Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông của MBS có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại 17h ngày 28/03/2018.

5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: www.mbs.com.vn

6.  Đăng ký tham dự và gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS

 • Để công tác chuẩn bị Đại hội và tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT MBS kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Hội sở của MBS hoặc fax/gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đến MBS trước 16h30 ngày 18/04/2018. Để thuận tiện cho Ban tổ chức trong việc tổng hợp thông tin, trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS theo quy định, vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS đến MBS trước 16h30 ngày 18/04/2018. Thông tin chi tiết hồ sơ đề cử/ứng cử vui lòng xem tại Thông báo ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS đính kèm theo Thư mời họp này.
 • Địa chỉ nhận đăng ký tham dự và nhận hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Phòng Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024 3726 2600 (Số máy lẻ: 3900/3911)        Fax: 024 3762 1857

7. Các vấn đề khác

 • Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 • Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 • Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của MBS.

Trân trọng!

                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                CHỦ TỊCH

 

 

                                                 Lê Quốc Minh

Đính kèm:

1. Thư mời họp

2. Chương trình họp ĐHCĐ 2018

3. Quy định về ủy quyền tham dự cuộc họp

4. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp

5. Xác nhận tham dự cuộc họp

6. Thông báo về việc đề cử, ứng cử 

7. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018

8. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của MBS

9. Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023

10. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023

11. Tờ trình tăng vốn điều lệ

12. Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

14. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 & kế hoạch 2018

15. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

16. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

17. Phụ lục nội dung Điều lệ sửa đổi

18. Dự thảo Điều lệ sửa đổi

19. Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

20. Dự thảo quy chế nội bộ về QTCT

21. Báo cáo quản trị công ty 2017;

22. Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

23. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

24. Mẫu thông tin cá nhân ứng viên HĐQT, BKS theo Thông tư 210

25. Mẫu Phiếu biểu quyết

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang