Quay lại
Số: 16/2021/MBS/HĐQT-TB Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của MBS (“Đại hội”) cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 8h00 Thứ Bảy ngày 10/04/2021.
 2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
 3. Nội dung chính của Đại hội:
 • Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020;
 • Các Tờ trình về: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và các Tờ trình khác (nếu có).
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 1. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại 17h ngày 15/03/2021.
 2. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: mbs.com.vn
 3. Các vấn đề khác:
 • Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 • Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 • Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Bộ phận Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 7 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.37045688 (Số máy lẻ: 6873/6874) - Fax: 024.37262601

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của MBS.

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm:

-      Mẫu Giấy ủy quyền.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

LÊ VIẾT HẢI

Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp

2. Chương trình họp ĐHCĐ 2021

3. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ

4. Quy định về ủy quyền tham dự cuộc họp

5. Xác nhận tham dự họp ĐHCĐ

6. Thông báo đề cử ứng cử TV BKS

7. Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS

8. Mẫu Thông tin cá nhân

9. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

10. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

11. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

12. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020

13. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

14. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

15. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

15.1. Phụ lục Tờ trình sửa đổi Điều lệ

15.2. Dự thảo Điều lệ MBS

16. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

16.1. Phụ lục Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty

16.2. Dự thảo Quy chế quản trị công ty

17. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

17.1. Phụ lục Tờ trình sửa đổi Quy chế HĐQT

17.2. Dự thảo Quy chế HĐQT

18. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế  tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

18.1. Phụ lục Tờ trình sửa đổi Quy chế BKS

18.2. Dự thảo Quy chế BKS

19 Tờ trình Thông qua BC tài chính, phương án phân phối lợi nhuận

20. Tờ trình Tăng vốn điều lệ MBS

21. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

22. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

23. Mẫu Phiếu biểu quyết

24. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang