Quay lại

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-SDGHN ngày 04/07/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), Công ty cổ phần Chứng khoán MB xin thông báo về việc niêm yết Trái phiếu tại HNX như sau:

Trái phiếu CMXH2326001 đã được niêm yết trên HNX từ ngày 04/07/2024 với mã chứng khoán là CMX123035. Số lượng trái phiếu niêm yết là 2.104.200 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 210.420.000.000 đồng.

Tài liệu đính kèm:

1. Bản cáo bạch niêm yết

2. Quyết định niêm yết trái phiếu

3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua

4. HĐ đại diện NSHTP CMX

5. Báo cáo tài chính 2022

6. Báo cáo tài chính 2022 hợp nhất

7. Báo cáo tài chính 2023

8. Báo cáo tài chính 2023 hợp nhất 

9. Báo cáo tài chính Quí I.2024

10. Báo cáo tài chính Quí I.2024 hợp nhất

11. Nghị quyết HĐQT

12. Nghị quyết HĐQT điềm chỉnh PAPH

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang