Thông báo về biểu phí giao giao dịch chứng khoán phái sinh

MBS xin thông báo Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh tại MBS áp dụng từ ngày 14/06/2018:

 

Nội dung

Phí giao dịch đóng/mở trong ngày

Phí giao dịch qua đêm/đáo hạn hợp đồng

KH hiện hữu

7.000 đồng/HĐ/Lượt

12.000 đồng/HĐ/Lượt

KH mở TK phái sinh mới lần đầu tại MBS từ ngày 14/06/2018 - 31/12/2018: Áp dụng trong vòng 03 tháng kể từ ngày KH mở TK

5.000 đồng/HĐ/Lượt

10.000 đồng/HĐ/Lượt

 

Phí giao dịch không bao gồm các khoản phí dịch vụ khác như phí chuyển tiền, thuế giao dịch, phí quản lý vị thế, phí ký quỹ của Sở Giao dịch, VSD.

 

Ẩn