Quay lại
Số:25 /2022/MBS/HĐQT-TB                        Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

 THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của MBS (“Đại hội”) cụ thể như sau:

 1. Thời gian: Từ 08h00’ Thứ Ba ngày 26/04/2022.
 2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
 3. Nội dung chính của Đại hội:
 • Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021;
 • Các Tờ trình về: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán MB; Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và các tài liệu khác thuộc ĐHĐCĐ.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 1. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại 17h ngày 28/03/2022.
 2. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: mbs.com.vn
 3. Các vấn đề khác:
 • Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người/tổ chức khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
 • Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 • Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Bộ phận Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 7 Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.37045688 (Số máy lẻ: 6873/6874) - Fax: 024.37262601

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của MBS.

Trân trọng!

 

Hồ sơ gửi kèm:

-       Mẫu Giấy ủy quyền.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 LÊ VIẾT HẢI

Tài liệu đính kèm:

 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 2. Giấy UQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 3. BC tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022
 4. BC của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 5. BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
 6. BC tình hình quản trị công ty năm 2021
 7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán của MBS năm 2021
 8. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 9. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
 10. Tờ trình Tăng vốn điều lệ Công ty CP Chứng khoán MB
 11. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022
 12. Tờ trình Thông qua việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 13. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023
 14. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 15. Quy định về ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
 16. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 17. Phiếu biểu quyết
 18. TB đề cử ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 công ty CP CK MB
 19. Đơn đề cử, ứng cử TV HĐQT
 20. Sơ  yếu lý lịch ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
 21. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên  năm 2022
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang