Quay lại

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------
Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

 THÔNG BÁO QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về quyền mua thêm cổ phần trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

Quyền mua cổ phần:

 • Tên cổ phần:                Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
 • Mã chứng khoán           MBS
 • Mệnh giá cổ phần:        10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
 • Tỷ lệ thực hiện quyền:   9:2 (01 cổ phiếu được 01 quyền mua, 09 quyền mua được mua 02 cổ phiếu mới)
 • Giá mua:                        10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
 • Địa điểm thực hiện:      Trụ sở chính, các chi nhánh của MBS
 • Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền:       15/08/2022
 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua:            từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày                                                                                         22/08/2022 đến ngày 07/09/2022
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần:  từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày                                                                                         22/08/2022 đến ngày 12/09/2022

Quý Cổ đông vui lòng đọc và làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn quy trình mua cổ phần.

Đường link download hướng dẫn, mẫu biểu tại: https://mbs.com.vn/vi/quan-he-co-dong/tin-co-dong/thong-bao-va-huong-dan-mua-co-phan-mbs-cho-co-dong-chua-luu-ky/

Để biết thêm chi tiết, xin Quý cổ đông liên hệ với:

Thái Thị Ngoan – Văn phòng Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính:  Tầng 7-8, Toà nhà MB, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:     (84-24) 7304 5688 Máy lẻ:6891 Fax: (84-24) 3726 2601

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB trân trọng thông báo./.        

 

Nơi nhận:

-      Quý cổ đông

-      Lưu VPHĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(đã ký) 

PHAN PHƯƠNG ANH

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo quyền mua cổ phần
 2. Hướng dẫn quy trình mua cổ phần
 3. Giấy đăng ký mua cổ phần
 4. Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần