Quay lại

THÔNG BÁO

(V/v: Điều chỉnh Chính sách sản phẩm Uỷ thác quản lý TKGDCK – Copi24) 

 

Kính gửi: Quý Khách hàng!

Công ty Cổ phần chứng khoán MB kính Thông báo về việc Điều chỉnh Chính sách sản phẩm Uỷ thác quản lý TKGDCK – Copi24 cụ thể như sau:

TT

Đầu mục

Hiện tại

Điều chỉnh

1

Đầu tư theo danh mục hiện tại

-   Nếu Copier chọn Không đầu tư theo danh mục hiện tại thì tài khoản Copier không thực hiện ủy thác đầu tư theo chiến lược hiện tại của Leader.

-   Nếu Copier lựa chọn Có đầu tư theo danh mục hiện tại thì tài khoản Copier sẽ thực hiện ủy thác đầu tư theo chiến lược đầu tư hiện tại của Leader tại ngày làm việc tiếp theo.

-   Nếu Copier chọn Không đầu tư theo danh mục hiện tại thì tài khoản Copier không thực hiện ủy thác đầu tư theo chiến lược hiện tại của Leader.

-   Nếu Copier lựa chọn Có đầu tư theo danh mục hiện tại thì tài khoản Copier sẽ thực hiện ủy thác đầu tư theo chiến lược đầu tư hiện tại của Leader ngay tại thời điểm thực hiện lựa chọn Có đầu tư theo danh mục hiện tại.

2

Lệnh renew danh mục hàng ngày

-   Lệnh renew chỉ phát sinh đối với tài khoản Copier chọn Có đầu tư theo danh mục hiện tại. Đầu ngày, hệ thống sinh lệnh mua bán chứng khoán để cân đối với tỷ trọng của từng mã chứng khoán trong danh mục Leader.

-   Lệnh renew mua chỉ phát sinh đối với tài khoản Copier lựa chọn Có đầu tư theo danh mục hiện tại.

-   Lệnh renew bán phát sinh bất kể tài khoản Copier lựa chọn hay Không đầu tư theo danh mục hiện tại.

-   Đầu ngày, hệ thống sinh lệnh mua/bán chứng khoán để cân đối với tỷ trọng của từng mã chứng khoán trong danh mục Leader.

3

Mục Phí sử dụng thông tin (Trả Leader) bổ sung thông tin Phần khấu trừ thuế TNCN của Leader.

Phí sử dụng thông tin là phí do MBS trả cho Leader.

-   Phí sử dụng thông tin trả Leader trên tiểu khoản 1: 40% x Tổng phí quản lý tiểu khoản uỷ thác thu được trong tháng.

-   Định kì trả phí vào ngày 15 của tháng tiếp theo, trường hợp ngày trả phí không phải ngày làm việc thì được chi trả vào ngày làm việc tiếp theo.

 

Phí sử dụng thông tin là phí do MBS trả cho Leader.

-   Phí sử dụng thông tin trả Leader trên tiểu khoản 1: 40% x Tổng phí quản lý tiểu khoản uỷ thác thu được trong tháng.

-   Định kì trả phí vào ngày 15 của tháng tiếp theo, trường hợp ngày trả phí không phải ngày làm việc thì được chi trả vào ngày làm việc tiếp theo.

-   Tỷ lệ phí sử dụng thông tin trả Leader nêu trên đã bao gồm Thuế TNCN của Leader và được MBS khấu trừ theo chính sách từng thời kỳ (hiện tại với Leader là Khách hàng khấu trừ 10% thu nhập, với Leader là CBNV MBS khấu trừ theo biểu luỹ tiến).

 

- Thông báo này áp dụng từ ngày 21/11/2022 đến khi có Thông báo/văn bản khác thay thế.

- Các nội dung còn lại thuộc Chính sách sản phẩm Uỷ thác quản lý TKGDCK – Copi24 ban hành vào tháng 10/2022 được giữ nguyên hiệu lực.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang