1.    Thực hiện chuyển khoản chứng khoán

  • Thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản dịch vụ của khách hàng sẽ giúp  khách hàng chủ động hơn trong giao dịch và quản lý tài khoản của mình.
  • Quý khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản dịch vụ (giữa các tiểu khoản) nhằm mục đích bổ sung tài sản đảm bảo, tăng sức mua … 
  • Quý khách hàng vào menu phụ Chuyển khoản CK trong menu chính Giao dịch khác để thực hiện chuyển khoản giữa các tài khoản với nhau.

Màn hình chuyển khoản chứng khoán

 

  • Đối với tài khoản không có dư nợ dịch vụ tài chính thì Quý khách hàng có thể chuyển nhiều mã hoặc chuyển toàn bộ chứng khoán có trong tài khoản cùng một lúc. Đối với tài khoản còn dư nợ dịch vụ tài chính thì quý khách hàng chỉ có thể chuyển khoản lần lượt từng mã chứng khoán.

Màn hình kiểm tra thông tin chuyển khoản chứng khoán

 

Lưu ý:

  • Quý khách hàng có thể chuyển khoản chứng khoán từ tài khoản thường sang tài khoản dịch vụ và ngược lại với điều kiện tài khoản dịch vụ đảm bảo điều kiện sau khi chuyển khoản chứng khoán theo quy định của Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) theo từng thời kỳ.
  • Chứng khoán chỉ có thể chuyển giữa các tiểu khoản của cùng một chủ tài khoản, không được chuyển giữa các tài khoản ủy quyền hoặc tài khoản khác.

2.    Lịch sử chuyển khoản chứng khoán:

  • Quý khách hàng vào menu phụ Lịch sử chuyển khoản CK trong menu chính Giao dịch khác để kiểm tra các giao dịch chuyển khoản chứng khoán

Màn hình lịch sử chuyển khoản chứng khoán

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang