MBS Power Rank là gì? Nguyên tắc hoạt động và lợi ích mang lại cho Nhà đầu tư?

MBS Power Rank là phương pháp định giá được phát triển bởi MBS với ý tưởng đầu tư là tìm những công ty vượt trội trong ngành theo 5 khía cạnh chính:

- Quy mô: Chỉ tiêu này bao gồm các chỉ tiêu chính nhằm xác định quy mô một công ty tương đối với ngành như quy mô vốn, doanh thu, tổng tài sản …

- Thanh khoản: Chỉ tiêu này bao gồm các chỉ tiêu chính nhằm đánh giá khả năng thanh khoản dùng các chỉ tiêu như chỉ số thanh toán nhanh, chỉ số thanh toán hiện thời, …

- Hiệu quả hoạt động: Chỉ tiêu này gồm các chỉ tiêu nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty tương đối so với các công ty trong ngành như ROE, ROA, vòng quay tổng tài sản, …

- Cơ cấu vốn: Chỉ tiêu này xem xét sự lành mạnh trong việc sử dụng vốn chủ sở hữu cũng như đòn bẩy dùng các chỉ tiêu như tổng nợ / tổng vốn chủ sở hữu, …

- Định giá: Chỉ tiêu này đánh giá mức độ “rẻ” tương đối của giá cổ phiếu theo các chỉ tiêu nổi trội như P/E, P/B và phương pháp định giá chuyên gia của MBS.

Các chỉ tiêu trên được đánh giá cho tất cả công ty trong ngành theo thang điểm từ 1-10. Bên cạnh đánh giá công ty, MBS Power Rank còn đánh giá và chấm điểm tình trạng kinh tế vĩ mô hiện tại cũng như ngành hoạt động của công ty để đưa ra điểm số và khuyến nghị tương ứng.

Danh mục cập nhật hàng tuần top 2% cổ phiếu có điểm cao nhất. Khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu từ 1 tháng trở lên với mức cắt lỗ là 10%/cổ phiếu.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang