Ký quỹ là gì?

Là khoản tiền hoặc/và tài sản mà nhà đầu tư phải nộp trước khi tham gia vào hợp đồng để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã quy định. (hiện tại 10%)

Tỷ lệ KQ tối thiểu bằng tiền trên tổng tài sản ký quĩ theo qui định VSD là 80%

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang