Quay lại

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền mua thêm cổ phần trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ và trả cổ tức năm 2018 của Công ty như sau:

 • Tên tổ chức phát hành       : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
 • Tên cổ phần                       : Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
 • Mã chứng khoán                : MBS
 • Mệnh giá cổ phần              : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
 • Loại cổ phiếu                     : Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng    : 12/02/2020
 • Lý do và mục đích:

+ Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

+ Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông tin cụ thể:

 1.Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

      -     Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành).

      -     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

+ Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng đã đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, cổ đông A sẽ nhận được 1.234,5 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 1.234 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

 • Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu trụ sở chính, các chi nhánh của MBS và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

2.Thực hiện quyền mua cổ phiếu

 • Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 35.000.000 cổ phiếu
 • Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Tỷ lệ thực hiện: 1:0,2866 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 0,2866 cổ phiếu mới)
 • Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu gồm:

(1)     Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;

(2)     Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu;

(3)     Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (35 triệu cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với lệ thực hiện quyền 1: 0,2866.

Số cổ phần này sẽ được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư khác có    nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết. Số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị được tự do chuyển nhượng.

Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua và số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (35 triệu cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 1: 0,2866 khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua 12.345 *0,2866 = 3.538,077 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua của cổ đông A là 3.538 cổ phần. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,077 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được mua 3.538 cổ phiếu chào bán thêm.

 • Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

            + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 06/03/2020;

            + Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần

 • Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 10/03/2020;
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

 • Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính, các chi nhánh của MBS, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.

 • Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

            + Tên chủ tài khoản           : Công ty cổ phần Chứng khoán MB

            + Số tài khoản                    : 0861101173009

            + Nơi mở tài khoản            : Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Ba Đình

 • Tỷ lệ thực hiện quyền        : 1:0,2866 (01 cổ phiếu được 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 0,2866 cổ phiếu mới)
 • Giá mua                             : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
 • Địa điểm thực hiện            : Trụ sở chính và các chi nhánh của MBS
 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 18/02/2020 đến ngày 06/03/2020.
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 18/02/2020 đến ngày 10/03/2020

Để thực hiện đăng ký và chuyển nhượng quyền mua của cổ phiếu chưa lưu ký, Quý Cổ đông vui lòng đọc và làm theo hướng dẫn trong Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đính kèm thông báo này hoặc đăng tải tại website www.mbs.com.vn.

            Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính:   Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:       (84-24) 3726 2600 Máy lẻ: 3900/3939               Fax: (84-24) 3726 2601

 

1. Thông báo thực hiện quyền mua và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

2. Hướng dẫn thực hiện quyền mua

 

Others

View More
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, a member of MB Group
Về đầu trang