Quay lại

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của MBS (“Đại hội”) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00 Thứ Tư ngày 03/06/2020.

2. Địa điểm: Khách sạn Lotte Hà Nội, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

3. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019;

- Các Tờ trình về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thay đổi trụ sở Công ty; Ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử; Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông của MBS có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của MBS tại 17h ngày 14/05/2020.

5. Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của MBS tại địa chỉ: www.mbs.com.vn

6. Các vấn đề khác:

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự ĐHCĐ của MBS (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp ĐHĐCĐ do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Phòng Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB – Tầng 3 Tòa nhà MB, Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.37262600 (Số máy lẻ: 3900/3911) - Fax: 024.37621857

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của MBS.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp
2. Danh mục tài liệu họp
3. Chương trình họp ĐHCĐ 2020
4. Quy định về ủy quyền tham dự cuộc họp
5. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ
6. Xác nhận tham dự họp ĐHCĐ
7. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020
8. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020
9. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
10. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
11. Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019
12. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
13. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận đến năm 2019 và kế hoạch 2020
14. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020
15. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020
16. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (kèm Phụ lục, Dự thảo Điều lệ)
17. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (kèm Phụ lục, Dự thảo Quy chế)
18. Tờ trình Thay đổi trụ sở Công ty
19. Tờ trình Ban hành Quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử (kèm Dự thảo Quy chế)

20. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023 

21. Thông báo ứng cử/đề cử (kèm Đơn ứng cử/đề cử, Mẫu TTCN)
22. Mẫu Phiếu biểu quyết

Others

View More
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, a member of MB Group
Về đầu trang