Quay lại

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) công bố nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020

3. Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2020

Others

View More
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, a member of MB Group
Về đầu trang